DARWISH BASHATEH
BASHATEH FOR INT'L PAINTS(SUB-D)
Phone : 711-285-566
Yemen Yemen
Phone: 711-285-566